Winkelwagen
Je winkelwagen is leeg

Onze leveringstermijnen zijn te raadplegen door hierte klikken | Maak uw project werkelijkheid:  3 gratis proefplanken met de code LETSGO

Professional Club

Meer weten?


Om uw offerte voor te bereiden, hebben wij uw plan van de Ikea Keukenplanner nodig, inclusief ladefronten.


Wij geven alleen offertes voor Metod keukens en inrichtingen.


Hebt u al een Plum account? Log in voordat u begint.

Algemene verkoopvoorwaarden

Laatst gewijzigd op 23 maart 2021

Contactgegevens klantenservice: [email protected]

PREAMBLE

PLUM, specialist in de verkoop van functionele meubels, biedt de mogelijkheid om Metod en Pax meubels, ontworpen en op de markt gebracht door bedrijven van de IKEA-groep, aan te passen door de verkoop van deuren, ladefronten, zijpanelen en handgrepen die op deze producten passen

ALVORENS DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN, WENST PLUM UW AANDACHT TE VESTIGEN OP EEN AANTAL BEPALINGEN:

De diensten van PLUM zijn vergelijkbaar met de productie van reserveonderdelen of onderdelen die compatibel zijn met IKEA Metod en Pax meubels.

PLUM verdeelt geen producten van het merk IKEA.

Klanten van PLUM die compatibele meubels bezitten, kunnen er echter voor kiezen de meubels die zij hebben gekocht aan te passen met de door PLUM geleverde onderdelen.

PLUM-producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, kunnen niet worden geretourneerd. In dat geval zal PLUM u op de hoogte brengen wanneer de bestelling is afgerond.

Alle monetaire waarden vermeld op de website van PLUM (www.plum-kitchen.com) en in de AV zijn in euro's.

ARTIKEL 1. PRESENTATIE EN TOEPASSINGSGEBIED

Onze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "Algemene Verkoopvoorwaarden" of "AV" genoemd) hebben tot doel de relatie te regelen tussen AMMA DESIGN (hierna "PLUM" genoemd), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van CRETEIL onder nummer 851 360 677, en haar klant (hierna de "Klant" genoemd), met betrekking tot elke verbintenis in verband met de levering van producten (hierna de "Producten" genoemd) op verzoek van de Klant.

PLUM en de Klant worden samen aangeduid als de "Partijen".

Het gebruik van de diensten van PLUM (de "Diensten") vereist de aanvaarding, zonder beperking, van de voorwaarden en bepalingen die in de AV zijn opgenomen

Indien hierom op de website wordt verzocht, betekent het niet aanvaarden van de AV door het vakje voor aanvaarding niet aan te vinken, dat de Klant weigert gebruik te maken van de door PLUM ontwikkelde producten en diensten. Bijgevolg zal de klant, bij gebrek aan aanvaarding van de AV, geen toegang kunnen krijgen tot al onze diensten.

De AV zijn een bindend contract tussen de Klant en PLUM. Het bevat de voorwaarden voor het gebruik van de Diensten door de Klant. Deze Algemene Voorwaarden, samen met alle updates, aanvullingen, aanvullende voorwaarden en alle regels en beleidsregels van PLUM, vormen de "Overeenkomst" tussen PLUM en de Klant.

PLUM behoudt zich het recht voor om de AV te allen tijde te wijzigen of aan te passen.

Het gebruik van de Diensten vereist ook de aanvaarding van het Privacybeleid van PLUM, dat hier kan worden geraadpleegd.

AFDELING 2. PLUM PRODUCTEN - BESTELLING - CONTRACTVORMING

1. PLUM Producten

 1. PLUM-producten worden op onze website https://plum-living.com/nl-be/ontwerp-en-afwerking gepresenteerd.
 2. PLUM producten zijn vergelijkbaar met reserveonderdelen of onderdelen die compatibel zijn met IKEA's Metod en Pax meubelassortimenten.
 3. De verkoopprijzen van PLUM-producten staan vermeld in onze catalogus en zijn in euro's, inclusief BTW.
 4. De leveringskosten worden vermeld op de aan de Klant toegezonden offerte. Deze kunnen variëren naargelang de grootte van het pakket en het bestemmingsadres.

2. Bestelling

 1. De Klant vraagt op de website van PLUM een offerte aan door het daartoe bestemde formulier in te vullen, samen met een plan en een beschrijving van het project, zodat de teams van PLUM een antwoord op maat kunnen bieden dat beantwoordt aan de verwachtingen van de Klant.
 2. Opdat de bestelling van PLUM-producten door de Klant geldig in aanmerking zou worden genomen, moet de Klant de ondertekende offerte terugsturen naar PLUM, waarin hij/zij aangeeft dat hij/zij de AV heeft gelezen en aanvaard (de "bestelling").
 3. Deze bevestiging impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV, de beschrijving van de gekozen producten, hun hoeveelheden, kleuren, prijzen en leveringsvoorwaarden.
 4. De Klant is jegens PLUM gebonden vanaf het moment dat de Bestelling is bevestigd.
 5. De aanvaarding van de Bestelling door PLUM wordt geformaliseerd door een e-mail aan de Klant op het adres dat is opgegeven bij het aanmaken van de persoonlijke account van de Klant.
 6. De Order wordt pas geacht definitief en gereed te zijn na ontvangst door PLUM van de volledige betaling door de Klant.

3. Proefplanken

 1. PLUM biedt Klanten de mogelijkheid om één of meer proefplanken te bestellen.
 2. Om een proefplank te bestellen, kan de Klant overgaan tot de aankoop en betaling ervan op de website plum-kitchen.com
 3. Indien de Klant vervolgens een bestelling plaatst voor ladefronten, zal de prijs van de proefplanken in mindering worden gebracht op het totaalbedrag van de bestelling.

ARTIKEL 3. BETALING

 1. Betaling van de Bestelling dient te geschieden met een creditcard.

ARTIKEL 4. LEVERINGSDIENSTEN EN LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De Bestelling wordt pas gevalideerd en de leveringstermijn begint pas nadat PLUM de volledige betaling van de Klant heeft ontvangen.
 2. De leveringen worden in heel Europa verricht door een van PLUM onafhankelijke transportdienstverlener.
 3. De producten van PLUM worden geleverd op het adres dat de Klant heeft aangegeven bij de Bestelling, binnen een maximum van 8 weken (met uitzondering van bestellingen geplaatst in juli en augustus, tijdens welke periode de leveringstermijn wordt verlengd tot maximum 10 weken) vanaf de ontvangst van de volledige betaling van de Klant, afhankelijk van de door de Klant gekozen afwerkingen.
 4. De levering wordt uitgevoerd door onze transportservice
 5. Voor een bestelling met Metod of Pax ladefronten: de levering gebeurt op afspraak, in de kamer van uw keuze als u in Île-de-France woont, en bij de vrachtwagen als u buiten Île-de-France woont.
 6. Voor een bestelling die alleen proefplanken, verfstalen en/of accessoires bevat, wordt de bestelling zonder voorafgaande afspraak bij u thuis afgeleverd, en kan deze worden achtergelaten bij een partner van de vervoerder op een aflossingspunt als u afwezig bent op het moment van aflevering.
 7. PLUM mengt zich niet in het bestel- en leveringsproces van IKEA artikelen of artikelen die besteld zijn bij andere merken.
 8. De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van de levertijden van deze merken en hun klantendiensten.
 9. De klant verbindt zich ertoe bij ontvangst van de dozen en in aanwezigheid van de vervoerder de staat van de verpakking te controleren. De Klant verbindt zich ertoe zo snel mogelijk na te gaan of de PLUM-producten intact zijn en of er geen zichtbare gebreken zijn.
 10. In geval van schade aan de doos zelf of aan PLUM-producten ten gevolge van het vervoer, verbindt de Klant zich ertoe dit te noteren op de leveringsbon van de vervoerder.
 11. De Klant verbindt zich ertoe zijn klachten, in geval van beschadigde, niet-conforme of gebrekkige producten, binnen 48 uur na ontvangst van de goederen, met foto's ter staving, per e-mail te sturen naar [email protected]. Indien binnen deze termijn geen klacht of voorbehoud is gemaakt, kunnen de producten niet worden teruggezonden of geruild.
 12. Elk beschadigd PLUM product zal binnen 8 (acht) weken worden vervangen.

ARTIKEL 5. INTREKKING

 1. De Klant erkent dat de Producten op bestelling worden gemaakt, op basis van een individueel bestelproces, om gepersonaliseerde producten te verkrijgen.
 2. De Klant wordt er hierbij op gewezen dat PLUM proefplanken en verfstalen ter beschikking stelt om teleurstellingen te voorkomen en de Klant in staat te stellen een bestelling te plaatsen die precies aan zijn/haar verwachtingen voldoet.
 3. Vanwege de persoonlijke aard van de Producten en hun bijzondere geschiktheid voor de behoeften van de Klant, aanvaardt PLUM geen retourzendingen van Producten.

ARTIKEL 6. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Afsluiting van de rekening op initiatief van de klant

De Klant kan te allen tijde zijn rekening opheffen.

2. Verklaringen en garanties van de Klant

 1. De Klant verklaart dat hij gerechtigd is om deze Overeenkomst aan te gaan en dat hij wettelijk in staat is om de Overeenkomst aan te gaan volgens de Franse wet.
 2. De Klant verbindt zich ertoe de Diensten te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel.
 3. De Klant verklaart dat hij de AV heeft gelezen, begrepen en aanvaard en verbindt zich ertoe deze na te leven.

3. Verbintenissen en garanties van PLUM

 1. PLUM is jegens de Klant verantwoordelijk voor haar producten tot aan hun aankomst op het door de Klant aangegeven adres.
 2. PLUM garandeert de Klant onder de verborgen gebreken garantie dat zij defecte producten of onderdelen die deze ongeschikt maken voor gebruik, zal vervangen.
 3. De garantie die PLUM aan de Klant biedt, is beperkt tot een normaal gebruik van de Producten in overeenstemming met hun bestemming, in overeenstemming met de bijgeleverde instructies.

Bij wijze van voorbeeld, PLUM geeft geen garantie voor de Producten in de volgende situaties:

 • in geval van montagefout, breuk, defect of wijziging die optreedt tijdens of na de montage van de Producten door de Klant of een derde,
 • in geval van wijzigingen die door de Klant of een derde aan de Producten worden aangebracht
 • wijziging van de materialen waaruit het Product bestaat als gevolg van onjuiste opslag of onderhoud of niet in overeenstemming met de aanbevelingen van PLUM,
 • overbelasting of enig ander oneigenlijk gebruik van de Producten.

4. Respect voor privacy.

 1. Het verzamelen en gebruiken van gegevens, met inbegrip van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, valt onder het Privacybeleid van PLUM, dat hier kan worden geraadpleegd (https://plum-living.com/nl-be/agv).
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn of haar namen, wachtwoorden en geheime vragen met betrekking tot zijn of haar Klantenrekening.
 3. PLUM is niet verantwoordelijk voor het ongeoorloofde gebruik van de persoonsgegevens, Accountgegevens of Registratiegegevens van de Klant door derden.
 4. Indien de Klant redelijke gronden heeft om aan te nemen dat zijn of haar gegevens zijn misbruikt, moet de Klant PLUM daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en met PLUM samenwerken bij elke actie om de veiligheid en integriteit van het systeem en de gecompromitteerde persoonsgegevens te herstellen.

5. Algemene zaken.

 1. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail ([email protected]), of per post op het volgende adres AMMA DESIGN SAS, 5 avenue du Général de Gaulle, 94160 Parijs.
 2. Alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, zullen de Klant en PLUM trachten een minnelijke schikking te treffen voor elk geschil tussen hen.
 3. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting https://ec.europa.eu/consumers/odr/ biedt informatie over alternatieve methoden van geschillenbeslechting die voor de Klant van belang kunnen zijn. In geval van een geschil dat niet kan worden opgelost tussen PLUM en de Klant, kan de Klant een beroep doen op dit platform.
 4. De partijen komen overeen dat de rechtbanken van Parijs (Frankrijk) exclusief bevoegd zijn.
 5. Deze AV vormt de volledige overeenkomst tussen PLUM en de Klant met betrekking tot het onderwerp daarvan.
 6. De huidige AV kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website op het volgende adres: https://plum-living.com/nl-be/agv.
 7. Indien een bepaling van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 8. De Klant stemt ermee in dat deze AV en alle hierin opgenomen overeenkomsten automatisch door PLUM naar eigen goeddunken kunnen worden toegewezen of overgedragen. De titels van de afdelingen dienen uitsluitend ter referentie en definiëren, beperken, construeren of beschrijven niet de reikwijdte of het toepassingsgebied van hun afdeling.
 9. Indien PLUM nalaat op te treden tegen een schending door de Klant of derden, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand door PLUM van haar recht om op te treden tegen volgende of soortgelijke schendingen. Alle artikelen waarvan de context bepaalt dat zij van kracht blijven na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

Do you have a project to achieve? Receive 3 samples with the code LETSGO