Winkelwagen
Je winkelwagen is leeg

Onze leveringstermijnen zijn te raadplegen door hierte klikken | Maak uw project werkelijkheid:  3 gratis proefplanken met de code LETSGO

Professional Club

Meer weten?


Om uw offerte voor te bereiden, hebben wij uw plan van de Ikea Keukenplanner nodig, inclusief ladefronten.


Wij geven alleen offertes voor Metod keukens en inrichtingen.


Hebt u al een Plum account? Log in voordat u begint.

Privacybeleid
Contactgegevens klantenservice: [email protected]


AMMA DESIGN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten van PLUM's Diensten zoals gedefinieerd in de Algemene Verkoopvoorwaarden ("AV"), die hier beschikbaar zijn.

AMMA DESIGN ("wij", "ons" of "PLUM") hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens. Daarom zorgt zij ervoor dat zij een beleid voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en naleeft dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving en in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (de "AVG").

Het doel van dit beleid inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens is het vastleggen van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens door PLUM met betrekking tot Klanten.

PLUM behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Klanten zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht van eventuele substantiële wijzigingen.

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

PLUM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt onder de voorwaarden van dit beleid dat van toepassing is op Klanten. AMMA DESIGN, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van CRETEIL onder nummer 851 360 677, heeft haar hoofdkantoor op 5 avenue Du General De Gaulle 94160 SAINT MANDE.

U kunt contact opnemen met PLUM op het volgende adres:

E-mail: [email protected]

2. BRONNEN EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 - Bron voor het verzamelen van persoonsgegevens

PLUM verzamelt persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze verschillende Diensten. PLUM verzamelt en verwerkt met name persoonsgegevens van Klanten wanneer zij Accounts aanmaken en wanneer zij op onze website surfen.

PLUM verzamelt ook persoonsgegevens wanneer de Klant zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, voor evenementen georganiseerd door PLUM en/of wanneer de Klant deelneemt aan enquêtes georganiseerd door of voor PLUM.

Meer in het algemeen verzamelt PLUM alle persoonsgegevens die de Klant spontaan en vrijwillig aan ons verstrekt, ook aan onze klantendienst.

PLUM kan ook informatie over de Klant verzamelen van bevoegde derden. Deze bronnen kunnen bijvoorbeeld zakenpartners zijn (fysieke of onlinewinkels, leveranciers van consumentendiensten, enz.), reclamebureaus, distributeurs of gegevensanalisten.

2.2 - Categorieën persoonsgegevens

PLUM verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

informatie die nodig is om een Account aan te maken en gebruik te maken van de Diensten: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode. Voor

Bestellingen zijn ook klantgegevens nodig met betrekking tot betaalmethoden (waaronder creditcardgegevens).

De gegevens met betrekking tot het gebruik van onze Diensten en het monitoren van de commerciële relatie, zoals bestelhistorie (data, tijdstippen en plaatsen van levering...).

PLUM verwerkt ook persoonsgegevens van Klanten die verkregen zijn uit bronnen van derden, zoals in het kader van een commercieel partnerschap.

Deze gegevens mogen worden gecombineerd om de hierna beschreven doeleinden te bereiken.

2.3 - Verplichte aard van de gegevensverstrekking

Sommige van deze gegevens kunnen verplicht zijn voor de uitvoering van de Diensten, met name bij het plaatsen van een Bestelling. Bij het aanmaken van een account worden verplichte gegevens op onze formulieren aangegeven met een sterretje. Indien u de vereiste gegevens niet verstrekt, zullen wij de betrokken diensten niet kunnen leveren.

2.4 - Nauwkeurigheid van de gegevens

PLUM stelt alles in het werk om persoonlijke gegevens accuraat en volledig te houden. Om ervoor te zorgen dat wij over de meest actuele informatie beschikken, kan de Klant ons op de hoogte brengen van wijzigingen in de contactgegevens of in andere gegevens door contact op te nemen met PLUM op het hierboven vermelde adres.

2.6 - Locatie van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die op onze website worden verzameld, worden in Frankrijk gehost.

3. DOELEINDEN EN GRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden door PLUM verwerkt voor de volgende doeleinden>

Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract

>

Om de relatie met de Klanten te beheren, wat in het bijzonder inhoudt :

 • het aanmaken en gebruiken van een PLUM-account,
 • het beheer van de aanvaarding van de AVG en van het huidige beleid inzake privacy en gegevensbescherming,
 • het sluiten en uitvoeren van het dienstencontract overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de AV, met inbegrip van het beheer van de leveringen,
 • betaling voor de Diensten,
 • communicatie met klanten, met inbegrip van technische en commerciële ondersteuning door PLUM,
 • behandeling van klachten van klanten,
 • beheer van de meningen en opmerkingen van klanten over producten en diensten, alsmede het houden van tevredenheidsonderzoeken en opiniepeilingen,
 • beheer van klantenbindingsprogramma's,
 • het beheer van sponsoractiviteiten, met dien verstande dat wij geen informatie verzamelen over de gesponsorde persoon, tenzij hij/zij een PLUM-account aanmaakt,
 • en meer in het algemeen, de uitvoering van elk contract gesloten tussen de Klanten en PLUM.

> Op grond van ons rechtmatig belang, met inachtneming van de rechten van de klant

 • statistische, demografische en marketinganalyses op te stellen, bijvoorbeeld over het gebruik van PLUM-diensten of over het gedrag van Klanten en hun consumptiegewoonten, door standaardprofielen op te stellen.
 • Om uw postadres en telefoonnummer aan derden of commerciële partners te geven, voor prospectiedoeleinden met menselijke tussenkomst
 • Om de inning van schulden te beheren,
 • Om illegale activiteiten, misbruik, verdenking van fraude of situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid of rechten van een persoon of entiteit op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen of daartegen op te treden, en om als bewijsmateriaal te gebruiken in rechtszaken,
 • Schendingen van onze AV, dit beleid en onze eigendommen te onderzoeken, te voorkomen en te ontmoedigen,
 • Om onze eigendommen, rechten en belangen te beschermen en te verdedigen, inclusief in rechtszaken voor een rechtbank of tribunaal.

In dit verband worden de bovengenoemde persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van het contract, na afloop van het contract verwerkt op basis van ons rechtmatig belang.

 • Om de opleiding van onze werknemers en de uitvoering van nalevings- en veiligheidscontroles mogelijk te maken.
 • Communiceren met Klanten over wijzigingen of verbeteringen aan onze diensten, wijzigingen aan het Beleid of als gevolg van commentaar op onze blog.

Met toestemming van de Klant

 • Om prospectbestanden over te dragen, te verhuren of uit te wisselen met derden of commerciële partners, om producten of diensten rechtstreeks per e-mail of op geautomatiseerde wijze per telefoonnummer (SMS, MMS...) aan te bieden.

> Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan PLUM is onderworpen, zoals de belastingaangifte met betrekking tot transacties
 • onze teams op te leiden, als onderdeel van de wettelijke verplichtingen waaraan PLUM als werkgever is onderworpen,
 • de verzoeken van de Cliënten met betrekking tot hun rechten op het gebied van persoonsgegevens te behandelen.

4. COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven:

 • aan bevoegde personen in de relevante afdelingen binnen PLUM,
 • aan dienstverleners of onderaannemers die door PLUM worden gebruikt voor de doeleinden die in artikel 3.- van het Beleid worden uiteengezet.

Dit zijn voornamelijk onze reclamebureaus, datahosts, betalings- en leveringsdienstverleners.

 • aan administratieve en gerechtelijke autoriteiten en, meer in het algemeen, aan overheidsinstanties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen onze rechten en belangen te verdedigen,
 • indien nodig, aan onze juridische adviseurs en advocaten,

Indien wij ons bedrijf of een deel ervan verkopen of overdragen en de persoonsgegevens betrekking hebben op dat verkochte of overgedragen deel, of indien wij fuseren met een ander bedrijf, zullen wij de persoonsgegevens delen met respectievelijk de nieuwe eigenaar van het bedrijf of onze fusiepartner.

5. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

PLUM implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging.

De door PLUM gebruikte servers zijn bijvoorbeeld volledig beveiligd en PLUM heeft een beleid voor het beveiligen van wachtwoorden van klanten;

6. BEWARING VAN GEGEVENS

PLUM bewaart persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, vermeerderd met eventuele wettelijke termijnen voor archivering, bewaring van bepaalde gegevens en verjaring. Aan het einde van de verwerking worden de persoonsgegevens door PLUM gewist of geanonimiseerd. De opslagperiode hangt af van het soort persoonsgegevens en het doel. De bewaringstermijn wordt met name bepaald door de volgende criteria:

 1. De sluiting van de PLUM-rekening,
 2. De regelmatigheid van uw gebruik van onze Diensten,
 3. het bestaan van wettelijke of contractuele verplichtingen die ons verplichten gegevens te bewaren,
 4. Het bestaan van een specifiek in de toepasselijke regelgeving bepaalde bewaartermijn,
 5. Het soort persoonsgegevens en in het bijzonder de gevoeligheid ervan (bijvoorbeeld bankgegevens en uw geolocatie).In dit verband houdt PLUM de volgende bewaartermijnen aan:

 • Gegevens over uw PLUM-rekening worden bewaard zolang de rekening actief is en uiterlijk drie jaar na de laatste transactie.
 • Bankrekeninginformatie wordt bewaard voor betalingsdoeleinden tot de datum waarop uw PLUM-account wordt afgesloten.
 • Wanneer persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt, is de bewaartermijn voor die gegevens drie jaar vanaf de datum van uw laatste activiteit.
 • Voor meer informatie over de bewaartermijn van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

7. RECHTEN VAN DE KLANT

De klanten worden ervan in kennis gesteld dat zij, onder de voorwaarden van de AVG en de in Frankrijk toepasselijke wetgeving, recht hebben op toegang, rectificatie, schrapping en overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens, alsmede het recht om de verwerking van die gegevens te beperken en zich daartegen te verzetten.

De klant heeft eveneens het recht om het lot van zijn persoonsgegevens te organiseren in geval van overlijden, alsook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL, waarvan de website toegankelijk is op het volgende adres: https://www.cnil.fr en waarvan de zetel gevestigd is te 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris

Voor de verwerking op basis van zijn toestemming kan de klant zijn toestemming op elk moment intrekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking

.

De Klant kan zijn rechten kosteloos uitoefenen bij PLUM op het hierboven vermelde adres.

Naast

de onderstaande informatie nodigt PLUM de Klant uit om de website van de CNIL te raadplegen:

Recht op toegang: de Klant heeft het recht om van PLUM bevestiging te krijgen of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang tot deze gegevens, alsmede informatie over de doeleinden van de verwerking (art. 15 van Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG)). Verzoeken die duidelijk ongegrond, buitensporig of herhaald zijn, kunnen niet worden beantwoord.

Recht op rectificatie: de Klant heeft het recht om van PLUM zo snel mogelijk de rectificatie te verkrijgen van persoonsgegevens die hij/zij onjuist acht (art. 16 van het AVG),

Recht op verwijdering: de Klant heeft het recht om van PLUM te eisen dat zijn/haar persoonsgegevens worden gewist, onder de voorwaarden van artikel 17 van de AVG,

Recht op overdraagbaarheid: de Klant heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens die aan PLUM zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (art. 20 van de AVG). Dit recht is alleen van toepassing op de verstrekte gegevens, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen,

Recht op beperking van de verwerking: de Klant kan van PLUM de beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens verkrijgen onder de voorwaarden van artikel 18 AVG,

Recht om toestemming in te trekken: Klanten hebben het recht om hun toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken, indien een dergelijke verwerking is gebaseerd op toestemming. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Recht van verzet: de Klant heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, wanneer deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang en onder de voorwaarden van artikel. 21 van de AVG,

Recht om het lot van zijn/haar persoonsgegevens te regelen in geval van overlijden: de klant kan algemene of specifieke richtlijnen vaststellen met betrekking tot het bewaren, het wissen en het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens na zijn/haar overlijden (Wet 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd, art. 40, II),

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de op persoonsgegevens toepasselijke regelgeving (art. 77 van de AVG)

.

Do you have a project to achieve? Receive 3 samples with the code LETSGO